Το Ερευνητικό Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης – DesArDo lab (Design, Interior Architecture and Audiovisual Documentation Laboratory), λειτουργεί από το 2015 ΦΕΚ με την τέως ονομασία “Σχεδιασμός (design) και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής”, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στη διεπιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων του σχεδιασμού (design), της οπτικής επικοινωνίας, της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και της ψηφιακής τεκμηρίωσής τους ως ευρύ ενιαίο αντικείμενο θεωρίας και πρακτικής, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, και Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής .Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός., καθώς και των πιθανών μελλοντικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου.