Το Ερευνητικό Εργαστήριο Σχεδιασμός (design) και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας διοργανώνει Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με αντικείμενο Τουρισμός και Πολιτιστικό Περιβάλλον: Σχεδιασμός (Design) και Ταυτότητα Χώρου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη σύγχρονων μεθόδων προσέγγισης και δημιουργίας αναγνωρίσιμης ταυτότητας τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες συνακόλουθα θα συνεισφέρουν στην ποιοτική αναβάθμιση των χωρικών και οπτικών χαρακτηριστικών τους. Στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα δραστηριοποιούνται σχεδιαστές (designers) χώρου (αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων, διακοσμητές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές επίπλων, σχεδιαστές ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, εικαστικοί εφαρμοσμένων τεχνών και εγκαταστάσεων) οι οποίοι θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και θ’ αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την δυναμική παρουσία, συμμετοχή και ανταπόκριση στις ανάγκες αυτών των διαδικασιών ποιοτικής αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων τουριστικών εγκαταστάσεων.
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Κεντρικός στόχος του ερευνητικού εργαστηρίου είναι η δημιουργία δράσεων για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο σύνολο αποδεκτών και την κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε ζητήματα αειφορικού σχεδιασμού, ανάπτυξης δημιουργικών δράσεων και σύνδεσης τους με νέες ψηφιακές δυνατότητες. Επίσης η συνεργασία κάθε μορφής και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε αυτό το πλαίσιο τα μέλη του εργαστηρίου Σχεδιασμού (design) και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων της ΣΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας επεξεργάσθηκαν και υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Δήμο Αίγινας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις κοινών δράσεων σε θέματα, όπου διαπιστώθηκαν κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε η συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τις επιτροπές: Παιδείας, Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αίγινας, την επιτροπή για την Ποιότητα Ζωής και τη δημιουργία Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου Αίγινας, με συμβολή και δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, σε τομείς ευρύτερου χωρικού σχεδιασμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, αειφόρου ανάπτυξης, σύνδεσης χώρου και ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης, εικαστικών εφαρμογών και ευρύτερου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος για τους δημότες.