Το ερευνητικό εργαστήριο “Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης”, ιδρύθηκε με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 3/05-02-2019, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8039 /6-3-2019 ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού του, «Ιδρύεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης – DesArDo lab”. (Design, Interior Architecture and Audiovisual Documentation Laboratory), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στη διεπιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων του σχεδιασμού (design), της οπτικής επικοινωνίας, της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και της ψηφιακής τεκμηρίωσής τους ως ευρύ ενιαίο αντικείμενο θεωρίας και πρακτικής, σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, και Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός., καθώς και των πιθανών μελλοντικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου.

 

 
Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου εξειδικεύεται στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία:
 1. στη δημιουργική διάσταση του σχεδιασμού (design creativity), στη διάσταση του χώρου και τη μορφή που αυτός παίρνει διαμέσου των ανθρώπινων δράσεων διαχρονικά, καθώς και στους τρόπους οπτικοακουστικής αποτύπωσης, αναπαράστασης, ψηφιακής παρουσίασης και επικοινωνίας του.
 2. στη μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση των κάθε λογής νεότερων αρχιτεκτονικών μνημείων, των οποίων ο εσωτερικός χώρος αποτελεί κληροδότημα πολιτιστικού παρελθόντος, την αντιμετώπιση των θεμάτων της διάσωσής και της ένταξής τους στη σύγχρονη εποχή ως πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ως ζώντες χώροι, την αποτίμηση της συμβολής τους στη διαμόρφωση αισθητικής, όπως και της σύνδεσης τους με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης τόσο ως τοπική ιδιοτυπία, όσο και ως κατασκευαστική λογική. Στη μελέτη των σχέσεων τους με το εγγύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον με έμφαση στο πεδίο ανάπτυξης ποιοτικού πολιτιστικού τουρισμού, με προεκτάσεις όπως τον καθορισμό κριτηρίων παρεμβάσεων και μεθόδων ανάπτυξης και
  ανάδειξης των εσωτερικών αρχιτεκτονικών χώρων και των στοιχείων που τους απαρτίζουν ως βασικών πόρων βιώσιμης ανάπτυξης.
 3. στην επεξεργασία μορφών οπτικής επικοινωνίας σε παραδοσιακά και σύγχρονα περιβάλλοντα, με στόχο την καταγραφή και συγκρότηση οπτικοακουστικής βάσης δεδομένων για την παραγωγή ερευνητικού, πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού, που θα υποστηρίζει την προβολή και τη μελέτη των χώρων και των δράσεων που επιτελούνται σε αυτούς.
 4. στη διερεύνηση της σχέσης του υλικού χώρου με τον ψηφιακό χώρο και την επαυξημένη δυνατότητα του στον σχεδιασμό διεπαφών αντικειμένων καθημερινής
  χρήσης.
 5. στη χρήση νέων μέσων σε εικαστικές και ψηφιακές εφαρμογές.
 6. στη χρήση εικαστικών πρακτικών και εικαστικού σχεδιασμού για χωρική μελέτη και έρευνα, για τη διαμόρφωση κοινωνικού και διαλογικού χώρου στη δημόσια σφαίρα.
 7. στην ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.
 8. στην ανάπτυξη προωθημένων διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία των προηγούμενα αναφερόμενων πεδίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.