ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 1. Η διεξαγωγή έρευνας στις γνωστικές περιοχές:- Μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση των κάθε λογής νεώτερων αρχιτεκτονικών μνημείων, με εσωτερικούς χώρους που αποτελούν τεκμήρια πολιτιστικού παρελθόντος
  – Αντιμετώπιση των θεμάτων της διάσωσής και της ένταξής τους στη σύγχρονη εποχή και η αποτίμηση της συμβολής τους στη διαμόρφωση αισθητικής, αλλά και της σύνδεσης τους με τον αειφορικό σχεδιασμό
  – Μελέτη των σχέσεων τους με το εγγύτερο κοινωνικό περιβάλλον και πολιτιστικό περιβάλλον με έμφαση στο πεδίο ανάπτυξης ποιοτικού πολιτιστικού τουρισμού
  – Καθορισμός κριτηρίων παρεμβάσεων και μεθόδων ανάπτυξης και ανάδειξης των εσωτερικών αρχιτεκτονικών χώρων και των στοιχείων που τους απαρτίζουν ως βασικών πόρων βιώσιμης ανάπτυξης
  – Διερεύνηση της σχέσης του υλικού χώρου με τον ψηφιακό χώρο και την επαυξημένη δυνατότητα του στο σχεδιασμό διεπαφών αντικειμένων καθημερινής χρήσης (διακοσμητικών και χρηστικών)
  – Ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων, που υποστηρίζουν τη δημιουργική διάσταση του σχεδιασμού (design creativity), σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος ΕΑΔΣΑ, καθώς και των πιθανών μελλοντικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου
 2. Η διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς όπως τοπική αυτοδιοίκηση, ΕΟΤ, μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά και πολιτιστικά αρχεία, κ.α. εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στo πλαίσιo της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών διεπιστημονικών συνεργασιών, στις οποίες συμμετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
 4. Η δημιουργία δράσεων µε στόχο τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο σύνολο αποδεκτών και η κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε ζητήματα αειφορικού σχεδιασμού, ανάπτυξης δημιουργικών δράσεων και σύνδεσης τους με νέες ψηφιακές δυνατότητες.
 5. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων. Επίσης η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων, για συμμετοχή σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, καθώς και στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 6. Η ανταλλαγή πόρων και τεχνογνωσίας με ιδιωτικούς φορείς για την σύνταξη μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων, ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
 7. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την διασπορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία, καθώς και την ανάληψη και σύνταξη εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων στo πλαίσιo της ορθής πρακτικής και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας
 8. Η σύνταξη μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2015